Veiligheidscoördinatie

In tegenstelling tot wat soms beweerd wordt is veiligheidscoördinatie steeds verplicht op kleine bouwplaatsen en particuliere woningbouw. De aanstelling van een veiligheidscoördinator is sinds 2001 bij wet verplicht (KB tijdelijke of mobiele bouw- plaatsen) op alle bouwwerken, in de ruime zin,  waar door minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens werken worden uitgevoerd ongeacht de aard, omvang, oppervlakte, risico’s en kostprijs. Belangrijk om weten is dat leveranciers en nuts- maatschappijen ook als aannemer worden beschouwd wanneer ze deelnemen aan het bouwproces.

2 fases

De veiligheidscoördinatie bestaat uit twee fases nl. de ontwerp- & de verwezenlijkingsfase. De twee fases kunnen wel door één persoon worden uitgevoerd.

De veiligheidscoördinator voor het ontwerp controleert het ontwerp op mogelijk onveilige elementen. Op basis hiervan stelt hij een veiligheids- en gezondheidsplan op met een risico-analyse van waaruit hij de nodige preventiemaatregelen voorschrijft. Daarnaast start de VC-ontwerp ook het coördinatiedagboek (indien van toepassing) en het postinterventiedossier op.

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking zal tijdens de bouwwerken nagaan of de voorgeschreven preventiemaatregelen worden nageleefd door de betrokken aannemers en indien nodig aanvullen wanneer extra risico’s worden waargenomen. Verder dient hij ook na te gaan of de werkzaamheden op de meest veilige manier gebeuren.

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, zal de VC-verwezenlijking de werf op regelmatige tijdstippen moeten bezoeken en voornamelijk wanneer de meest risicovolle werken worden uitgevoerd. Alle opmerkingen worden in een verslag doorgegeven aan alle tussenkomende partijen en bijgehouden in het coördinatiedagboek.

Na de voltooiing van de werkzaamheden werkt de VC-verwezenlijking het postinterventiedossier af. Dit dossier bevat alle documenten die kunnen gebruikt worden voor latere onderhouds-, renovatie- of uitbreidingswerken aan het bouwwerk.

Deze hebben betrekking op

  • de architectuur (bv kleur ramen);
  • technische installatie (bv leidingenplan);
  • en elementen van belang voor latere werken (bv legplan gewelven);

Het postinterventiedossier is een belangrijk document en is als het ware een paspoort van het bouwwerk. Het dient goed bijgehouden worden. Bij verkoop van het bouwwerk moet dit aan de notaris overhandigd worden. Bij latere werkzaamheden moet dit aan de nieuwe veiligheidscoördinator voorgelegd worden zodoende hij dit kan aanvullen.

Aanstelling

Bij de bouw van een privé-woning is de architect verantwoordelijk voor de aanstelling en opvolging van de veiligheidscoördinator. De vergoeding van de veiligheidscoördinator is ten laste van de bouwheer.
Wanneer de woning voor commerciële of professionele doeleinden zal worden gebruikt, dien je als bouwheer zelf in te staan voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.

Sancties

Het niet aanstellen van de veiligheidscoördinator kan leiden tot zware straffen, voornamelijk wanneer zich een ongeval voordoet. De straffen - vervat in de Welzijnswet – kunnen variëren van 1 tot 2 jaar gevangenisstraf en/of een geldboete van 5 000 euro tot 22 500 euro. Ook kan je vervolgd worden voor het toebrengen van onvrijwillige slagen en verwondingen of in het ergste geval voor onvrijwillige doodslag.

Kortom zie de veiligheidscoördinatie niet als ‘nog een extra kost’ maar als een soort van levensverzekering die jullie indekt bij eventuele ongevallen.