Vrijstelling

WOONGEBOUWEN:


1. ondergrondse constructies
2. handelingen aan zijgevels, achtergevel en daken zonder impact op stabiliteit of volume (NIET aan voorgevel)
3. zonnepanelen / zonneboilers op plat dak of geïntegreerd in hellend dakvlak
4. interne verbouwingen zonder impact op stabiliteit
5. afsluitingen van max. 2m hoogte in zij- en achtertuin
6. afsluitingen in voortuin open van max. 2m hoogte en gesloten van max. 1m
7. niet overdekte constructie(s) tot 80m²/goed in zij- &/ of achtertuin (terras / zwembad / vijver …)
- niet overdekte constructie zonder bouwvolume of max. 1,5m boven maaiveld
- 1m van perceelsgrens

8. verharding voor strikt noodzakelijke toegangen en opritten
9. kleine tuinconstructies (paden, brievenbussen, BBQ, klimrek …)
10. vrijstaande bijgebouwen (niet voor verblijf bestemd)
- zijtuin: 3m van perceelsgrens
- achtertuin: 1m van perceelsgrens
- tegen bestaande scheidingsmuur op perceelsgrens
- alle gebouwen samen max. 40m², max. hoogte 3m

11. opslag van 10m³ materiaal (uit het zicht)
12. één verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan dienen; uit het zicht en onbewoond (caravan, tent, camper)

voorwaarden:
- woning is hoofdzakelijk vergund
- straal van 30m rond woning
- geen vergunningsplichtige functiewijziging
- aantal woongelegenheden ongewijzigd
- binnen vigerende voorschriften (BPA, RUP, reglementen, …)
- niet in oeverzone of binnen 5m van en waterloop
- 8, 10, 11 en 12 niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied

ANDERE DAN WOONGEBOUWEN:


1. ondergrondse constructies
2. handelingen aan zijgevels, achtergevel en daken zonder impact op stabiliteit of volume (NIET aan voorgevel)
3. zonnepanelen / zonneboilers op plat dak of geïntegreerd in hellend dakvlak
4. interne verbouwingen zonder impact op stabiliteit
5. afsluitingen van max. 2m hoogte in zij- en achtertuin
6. afsluitingen in voortuin open van max. 2m hoogte en gesloten van max. 1m
7. verharding voor strikt noodzakelijke toegangen en opritten
8. plaatsen van seizoensgebonden, niet-overdekte terrassen bij horeca-zaken

voorwaarden:
- straal van 30m rond gebouw
- geen vergunningsplichtige functiewijziging
- 1, 5, 6 & 7 niet in oeverzone of binnen 5m van en waterloop

LANDBOUWGEBIED in ruime zin:


1. open afsluiting tot 2m hoogte
2. schuilhok voor weidedieren (1 per goed)
- houten wanden
- max. oppervlakte  20m²
- max. hoogte 3m
- 1 zijde volledig open

3. krengenhuisje
4. noodzakelijke verharding voor opritten naar bedrijfsgebouw en bedrijfswoning
5. bijenstallen / bijenkorven

GROEN:


vellen van hoogstammige bomen
wanneer geen onderdeel van een bos is, in woongebied, agrarisch of industriegebied en binnen een straal van 15m rond de vergunde gebouw gelegen is.

WIJZIGING VAN INGERICHTE TERREINEN:


herinrichten van o.a. openbare parken, openbaar groen, recreatie- & sportterreinen.
voorwaarden:
- geen gebouwen worden opgericht
- bestaande terreinen vergund zijn
_ geen uitbreiding plaatsvindt, bufferzones blijven behouden
- geen vergunningsplichtige functiewijziging
- niet in oeverzone
- niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied
- geen ontbossing, te grote reliëfwijziging of wijziging van een waterlichaam
- niet MER-plichtig of milieuvergunning vereist

SLOOP:


1. alle constructies vrijgesteld van vergunning bij realisatie kunnen ook zonder vergunning afgebroken worden
2. vrijstaande gebouwen met grondoppervlakte van max. 100m²
wanneer geen erfgoed, beschermd zicht, object van maatschappelijke, culturele, historische … waarde